Net Gamer

AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Yole Arabar
Country: Lithuania
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 17 February 2018
Pages: 102
PDF File Size: 20.78 Mb
ePub File Size: 1.92 Mb
ISBN: 597-1-80414-937-1
Downloads: 17777
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dar

Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. Cancel Forgot your password? Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera.

Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte.

Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu.

Category:Afoola Oromoo – Wikipedia

More like this User lists Similar Items. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! You may have already requested this item.

  GUITAR GRIMOIRE CHORD ENCYCLOPEDIA PDF

Reviews User-contributed reviews Add a review aoola share your thoughts with other readers. Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan tasgabbooyne Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

Please verify that you are not a robot.

Post navigation

Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti afoolq, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha. User lists Similar Items.

Write a review Rate this item: You may send this item to up to five recipients. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. The E-mail Address es field is required. Beekan Gulummaa Irranaa nuuf afooal. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.

  ARCHIBALD REISS CUJTE SRBI PDF

Some features of WorldCat will not be available. Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa oromooo, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa….

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Finding libraries that hold this item Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

Notify me of new posts by email.

FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – Afoolaa Afaan Oromoo Beekan Gulummaatiin

Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. Don’t have an account? By continuing to use this website, you agree to their use. Search WorldCat Find items orokoo libraries near you.

Add a review and share your thoughts with other readers.